XIII Mattheus Van Grasdorff.

 

 

Chirurgijn.Geboren circa 1570 te Alsemberg.Overleden circa 1619.Gehuwd voor de kerk circa 1595.Echtgenote is DUREZ, Anna Geboren circa 1575.

In 1601 treffen we in Dworp een Matheus van Grasdorf aan, chirurgijn, in een proces tot betaling van zijn ereloon voor de "cuere van een vrouwe".

In 1617 bewoonde Mattheus van Grasdorff, rentmeester der huysarmen, het hoochhuys.Dit huis stond tegenover de kerk en diende tot vergaderplaats voor de schepenbank.

 

Matheus bewoonde de nu nog bestaande herberg "de zwaan".

Het goed wordt beschreven als volgt : "bepandt op een hoofstadt metten huyse ende andere edificien daerop staende tegenwoordelijck geheeten de Swaene gelyck ende in alder manieren dezelfve gelegen is tot Alsenberge commende met twee syden tegen tsheeren straete ende voer tegen die beke daerby voerby loopende ende aen den paelsteen der warande van Beersele ".

Als eigenaars of huurders treffen we onder meer aan in de jaren 1500 en 1600 : Peter Maeschalck, Joos van Cuytsem, weduwe Jan Mommaert en Matheus van Grasdorf.

Bron :  Stanny Van Grasdorff, Algemeen Rijksarchief, Schepengriffie Brussel, 8248.

 

Waarvan 7 kinderen, het derde kind is Joannes, zie hier onder :

 

Joannes VAN GRASDORFF, geboren circa 1615 te Alsemberg. Chirurgijn.

Gehuwd voor de kerk op dinsdag 23 oktober 1646 te St-Pieters-Leeuw. Echtgenote is DE GREZ Barbara, 24 jaar oud. Geboren op zondag 31 oktober 1621 te St-Pieters-Leeuw. Dochter van DE GREZ (±1590-1650), Melchior, meier van Sint-Pieters-Leeuw, en VAN DER HAEGHEN (1587-1668), Elisabeth .

 

Waarvan :

 

VAN GRASDORFF, Claudius Benedictus.

Priester en pastoor van Melsbroeck.Geboren op donderdag 27 januari 1650 te St-Pieters-Leeuw (aktenummer: 53). De pastoor schrijft in zijn doopregister Claudius Benedictus Van Grasdorff maar op zijn grafschrift staat vermeld : Claudius Laurentius Van Grasdorff. Gedoopt te St-Pieters-Leeuw.Overleden op maandag 12 juni 1713 te Melsbroek op 63-jarige leeftijd.

 

In de kerk van Melsbroek is de grafzerk van Claudius Laurentius Van Grasdorff ingebouwd in de muur aan de ingang van de kerk. We lezen daarop hetvolgende :

"Hier leyt begraeven den eerweerdighen Heere Claudius Laurentius van Grasdorf, Pastoor van Melsbroeck, heeft begonst te regeren in 't jaer 1676 en sterft den 12 Juni 1713. Bidt voor de ziele"."

 

Hij had zijn titel "sacerdotaal" genoten op stukken land te Alsemberg gelegen, waarop het Klooster van Sinte Elisabeth op den Berg Sion te Brussel, een rente bezat van 200 gulden en waarvan de rente 10 stuivers per jaar bedroeg, "dat den pastoor ettelijke jaren door het lezen van missen betaelt hadde bij faute van den huerelinck niet op en paste en veel ten achteren was".

 

Wegens de geringe opbrengst van dat land en de zware rente die er op drukte, werd het tenslotte verkocht aan Willem de Ridder, onderpastoor te Schaerbeek en afkomstig van Alsemberg.(zoon van Laureis de Ridder en Maria van Grasdorf)

 

Bij zijn afsterven had hij nog drie zusters in leven, namelijk Maria, Joanna en Elisabeth Van Grasdorff. Een broer was "chirurzijn" te St-Pieters-Leeuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafzerk van Claudius Laurentius Van Grasdorff ingebouwd in de muur aan de ingang van de kerk van Melsbroek (foto Stanny Van Grasdorff).

 

Uittreksel uit een boek, in het bezit van de heer Jean Roberti de Winghe.

Het behoort tot de archieven van het kasteel van en te Sint-Joris-Winge.Het is een soort dagboek, stamboom of "livre de raison" van de familie de Grez. Aangezien er een Van Grasdorff gehuwd was met ene de Grez, vinden we in dit boek ook een Claudius Van Grasdorff terug, pastoor te Melsbroek en zoon van Joannes van Grasdorff en Barbara de Grez.

Het manuscript is voor het grotendeels van de hand van Jean Baptist Antoine de Grez, die "cousin germain"  (= gemeenschappelijke kozijn) is van Joannes Van Grasdorff en Barbara de Grez.

 

We vinden in dit boek hetvolgende :

 

" mijne dochter Isabella Teodora de Grez is op den 3 juni 1685 sijnde den ommeganckdach van Brussel tsavens ten 8 ueren oft daerontrent tot Melsbroeck teghenover de kercke doer het loepen vant peert met een backerre waerinne sij was sittende met den heere Claudius van Grasdorff, pastoor alsdoen aldaer, mijnen coseijn germijn, eene van haere moijen van haer smoeders weghen ende de sustre van der voors(chreven) heere pastoer (1), int vallen van de voergenoempde kerre seer dorelijck gequest geworden in haere hoeft soo saen datter de herssenen en vuijtquamen ende alsoo geleghen sonder eenighe spraecke, maer wel eenighe kennisse gegeven te hebben tot op den 8 der selve maent alswanneer sij smorghens voor den noenen ten 8 ueren off daerontrent is gestorven, ende sanderendaeghs begraeven in de kercke aldaer omtrent den autaer van Onse Lieve Vrouwe teghen den saerck van wijlen Jo. Anneken van Locquenghien, oudt sijnde 15 jaeren, 3 maanden ende 12 daeghen.Bidt voer de ziele.

 

(1) De zuster van Claudius van grasdorf, Anna Francisca van grasdorff, die te Melsbroeck overlijdt op 28 september1691.

 

Er is nog een inschrijving in dit boek over het ongeval :

Anno 1685 op den 3 Junius sijnde den ommeganck dagh van Brussel, soo is sij omtrent den avent tot Melsbroeck doer 't loepen van eenperdt met een backerre seer grouwelijk in 't hooft gequest geworden soo soen datter de herssenen vuytquamen, ende alsoo daermede geleghen tot op den 12 der selve maent sonder oodt tot spraecke gecommen te hebben maer wel eenighe kennisse gegeven te hebben, als wanneer sij smorghen voer den noen ten acht ueren oft daeromtrent is gestorven, ende tot Melsbroeck voors(chreven) begraeven teghen den saerck van wijlen Anna van Locquenghien.Requiescant in pace.Amen.

 

Ick jan Baptiste Anthoen de Grez, cappiteyn der stadt Brussele, roy ende hérault d'armes ordinaris van Sijne Majesteijt op den titel van henegouw, certificere ende attestere dat allen tgene ick in desen boeck hiervooren ende naer hebbe aangeteeckent is waerachtich.

In teecken van waerheijt hebbe ick dit met mijn gewoonen handtecken beneffens mijn cachet van wapens onderteeckent toirconden desen 15 April 1688.

Getekend : J.B.A. de Grez.

 

 

Bron, Stanny Van Grasdorff, Algemeen Rijksarchief Brussel, schepengriffie.

 

 

 

Foto : Kasteel van Jean Roberti de Winghe, kasteel uit 1648 (foto erfgoedbank Tielt-Wingene, met dank)

 

Terug naar vorig blad