Over de familie von Besten zu Dulmen (waarvan Rotger von Besten x Alheyd van Graedorp)

 

I - Rotger van Besten (+ 1364), leenman van de Bisschop van Münster in kerspel Brünen

 

Waarvan :

II - Johan van Besten geheten „de Pape“

Johan van Besten geheten „de Pape“ trouwt 1, met Aleke N.N.

Trouwt 2, in 1377 met Mette von Gamwinclo, dochter van Bernd en Lyse. (huwelijkscontract op 18-10-1377, bron : Rekwesten Westerholter Archief nummer 43)

Kinderen :

1-Johan van Besten

2-Jodokus van Besten

3-Rotger van Besten (volgt onder nummer III)

4-Bitter van Besten

 

III - Rotger van Besten, 1399 Schepene in Coesfeld, trouwt Gertrud N.N.

Kinderen :

Johan van Besten de oude (volgt onder nummer IV)

 

IV - Johan van Besten de oude trouwde N.N.

Kinderen :

1-Johann van Besten (trouwde 1450 Beleke van Hagenbeke, Erbin zu Sythen)

2-Henrick van Besten

3-Rotger van Besten (trouwde Alheyd van Grastorppe) (volgt onder nummer V) zie ook : over "von besten"

4-Wessel van Besten (trouwde 1: N. von Hövel, trouwde 2, Johans van Hovele)

5-Gerlig van Besten

 

V - Rotger van Besten (1481+) trouwde Alheyd van Grastorppe (in 1481 Weduwe),

Kinderen : Joest van Besten (vermeld 1491)

Alheyd van Grastorppe, weduwe van Rotger van Besten trouwde 2, voor 1483, Herman van Velen.

Méér weten over de familie von Besten ? Zie "Van Batenborgh Stichting"

Gevestigd te Groenlo KvK te Arnhem: 09116963

http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties/gelderse_familierelaties/vanbesten

 

Oorkonden die handelen over de familie von Dulmen - van Graesdorp (1ste huwelijk van Alheyde)

von Velen - van Graestorpe (2de huwelijk van Alheyde)

 

Oorkonde 1389 (vrije vertaling uit het Duits)

De Bisschop von Münster schenkt Rotger van Besten en zijn vrouw Gertrud het hof Goplo

Oorkonde 1392 (vrije vertaling uit het Duits)

Omstreeks 1392 is ene Rotger van Besten in het leenboek van de Bisschop van Münster genoteerd, welke onder andere het land van Coesfeld als leen vermeld, „dat van Papen van Besten“ was.

 

Oorkonde 31 maart 1392 (dominica Judica in passione domini) (vrije vertaling uit het Duits)

Herman von Mervelde, zijn vrouw Bate en hun dochter Grete verkopen aan Rotger van Besten en zijn vrouw Gertrude, de tienden over Wyscherhues en over Vrylinch in kerspel Lette, die vroeger behoorden aan Herman Amethoren, en zien daarop af voor Gottschalke Roderdes, Freigrafen van Berndes van Merfelde.

Getuigen : Gocen Valcke, Hinrich van Mechelen, Hinrich Udinch en Sveder van Lette.

Bron, archief Hertog von Croy, bestand Merfeld, oorkonde 1389, 1392, 31 maart 1392

 

Oorkonde 5-4-1443 (vrije vertaling uit het Duits)

Voor de Schepenen te Zonsbeke, Zonsbekerbroeck en Labbekerbroeck, als volgens de Rechter Johan aengen, overlaat Agnes van Wyssche, weduwe Peters van Culenborch, met haar voormond Gerrit Hotman, haar Rentmeester, aan Lysbeth van Schonevelt geheten van Graesdorp en haar nicht Aleyd van Graesdorp, een levenslange erfenis in al haar Renten in de drie genaamde Schependommen.

Bron, Oorkonde Staatsarchief Münster, bestand huis en woning

 

Oorkonde 20-2-1455 (vrije vertaling uit het Duits)

Johan van Boetzeler geheten Schutte, Rechter in de Stad Vreden en ton Gherkinclo de Bisschop van Munster, verkondigen dat Johan van Hovele zijn dochtersman Wessele van Besten, een obligatie opgedragen heeft, waarin + Gherd van Depenbroke aan Johan van Hovele een schuld van 50 ½ Gulden bekend en waarvoor zich Hinricke van Depenbroke en Johan tor Hove borg stellen.Daarop draagt Wessel van Besten de oorkonde over aan zijn broeder Rotger van Besten.

Ondertekenen : Johan van Twycloe, Bernd van Hovele, Johan Budden, Gherardus Buschoff, Lambert tor Woert, Schulte Hubbeldinck, Schepenen te Vreden.

Zegel : van de Rechter en van de Stad.

Bron : Oorkonde Staatsarchief Münster, gezamenlijk archief van Landsberg-Velen / Dülmen

 

Oorkonde 20-11-1464 (vrije vertaling uit het Duits)

Helena van Schomborch, Abdis van het Stifts Vreden, geeft toelating dat Rotgher van Besten zijn vrouw Alheyde van Grastorppe geheten van Schonevelde met twee erfgenamen geheten Grote Varwerck en Luttike Varwerck, beiden in Kerspel Enschede voor de Poorten, die von Vreden te lenen gaan, „beleibzuchtigt“.

Zegels : Johan van Hovele, Bernd van Hovele.

Zegela…(?) van de Abdis en Rotgers van Besten.

Bron, Oorkonde Staatsarchief Munster, totaalarchief van Landsberg-Velen (Dep.) / Dulmen

 

Oorkonde 8-3-1473 (vrije vertaling uit het Duits)

Voor Hinrick Langenesch, Gograf zu Dulmen vanwege de Bisschop van Münster, verkopen de Ridder Gert van Keppel en zijn zoon Herman van Keppel, aan Rotger van Besten en zijn vrouw Alheyd, het goed dat hij van Dydericke van Emethe gekocht had, namelijk zijn huis uit het Huis zu Dulmen en zijn Borgleen met een Kamp bij de Koppelen in de Burchtholte, een Kamp op den Wedehagen met het land op den Koldenkamp en de visserij rond het Huis zu Dulmen, een weide bij de Koppelen, het erf en goed te Bultesberge met de lieden op den Lyndouwe, een ongebruikt erf „Ludolves erf“ te Emethe, het Ostendorp te Bornsteyne, dat luttyke Lunsem met land in de Lunsemer Mark, een tiende te Emethe over de 4 erven Lambertynck, Ludolfynck, Hartmannynck en de Musepresters erf, een tiende in kerspel Sepperodde te Oldendorpe over 2 erven (welke tiende Diderick Wulffe te Vuchtel toestaat), het erf Hartmannynck (leen van het Stifts Uberwasser (1)), het goed Holtiken Hulseken te Lehn (een leen van de Propstin te Vreden) en de 3 erven Herthigenhove, Klinchove te Gladbeck en Wernynchove (Gewinngoeden van het Stifts Essen) , een rente uit het goed te Edersem geheten Johansgoed en uit de Duvenwinkel, een weide en de Tackenwynkel, allen in kerspel (2) Dulmen, kerspel Haltern, kerspel Lette, kerspel Dodorpe en kerspel Seperodde.

Siegelank van de Gograaf en de beide verkopers.

Getuigen : Cerries van Schedelike de Jonge, Otto Schule, Burgmannen op Haus Dülmen.

Bron, Staatsarchief Münster, gezamenlijk archief van Landsberg-Velen (Dep.) / Dülmen

 

Oorkonde 13-7-1478 (vrije vertaling uit het Duits)

Voor Hynrick Langenesch, Gograaf te Dülmen in de Greenkulen van de Bisschop van Münster, verkopen Alef van mervelde, zijn vrouw Nese en hun kinderen Hynrick, Nelleke, Margarete en Katerina, aan Rotger van Besten en zijn vrouw Aleit (van Graedorp), een weide bij Huesdulmen in de Borcholte, die vroeger Aleve van Wullen behoorde.

Zegelank. Van de Gograaf en de verkopers.

Getuigen : Johan Bruggeman, Johan Ribbeken.

Bron, Staatsarchief Münster, gezamenlijk archief van Landsberg-Velen (Dep.) / Dülmen

 

(1) Een Sticht (of Het Sticht) was het territorium waarover de bischoppen van Utrecht in de middeleeuwen als vorst de landsheerlijkheid uitoefenden.Het was een gebied waarover een abt of bisschop regeerde. Zo was Utrecht van 1024 tot 1528 een vorstendom binnen het Heilige Romeinse Rijk van de Duitse Natie.Dit wil zeggen dat een bisschop als rijksvorst en graaf, ook heerlijke rechten bezat en dus ook de wereldlijke macht.Hij regeerde over :

a-het Nedersticht, dat overeenkwam met de huidige provincie Utrecht.

b-het Oversticht, dat de huidige provincies Overijssel en Drenthe en de stad Groningen omvatte.

Bron, Izaak Hendrik Gosses, De Bisschop van Utrecht, het Domkapittel en de Groninger Prefect, in bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, vierde reeks VII (1908).

 

(2) Kerspel : middelnederlandse benaming voor een kerkgemeente of parochie. Het kerspel maakte als territorium van een parochie of kerkelijke gemeente van oudsher deel uit van de kerkelijke organisatie van een bisdom, kerkdorp,bevatten de kerkboeken en bewerkingen der lidmaten van de gereformeerde (hervormde) kerk.

Bron, Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek blz 289

 

Gograaf :

Een Gograaf (van een Gau) was de rechter in een Gogerechtsdistrict.De eerste vermelding op een oorkonde van een Gogerecht stamt uit 1230 en is de Gograaf rechter van een onderdistrict in een graafschap en is ondergeschikt aan de graaf.Het gerecht van de Gograaf, waartoe alle landbouwers van het gerechtsdistrict zich verzamelen, heeft alle zes weken plaats.Hij wordt voor een bepaalde tijd en geval per geval, gekozen door de bewoners van een Gerechtsdistrict.

 

Gau :

Een Gau was de betekenis voor een gesloten landschap en van natuurlijke grenzen bestemde politieke dorpsgemeenschap der Germanen.Het woord diende en dient tegenwoordig als algemene betekenis van regionen als landschap of instelling.

 

Schöffen (dit zijn lekenrechters). Door middel van lekenrechtspraak wordt controle uitgeoefend door niet-juristen op de rechtspraak. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen het betrekken van ‘gewone’ burgers als leken bij de rechtspraak, zoals in het strafrecht, en deskundige lekenrechtspraak, zoals bij de speciale rechterlijke instanties. Deze zullen achtereenvolgens aan bod komen.

 

De volgorde van de Heren van Velen laat zich volgen vanaf de eerste erfenis van vader op zoon.

Herman IV was getrouwd met Effamige N.N.

Waarvan

Herman V, getrouwd met Wibbeke von Bermetvelde

Waarvan

Herman VI, getrouwd met Elsebe von Ruer

Waarvan

Herman VII, getrouwd met Adelheid von Sconenfeld genaamd Graesdorp.

Bron, http://www.zlb.de/digitalesammlungen/SammlungDuncker

 

Oorkonden die handelen over de familie Herman von Velen - Alheyde van Graestorpe

Oorkonde 22-1-1481 (vrije vertaling uit het Duits)

Wendele van Heyden, Abdis, Elisabeth Leppelynktorpp, Priorin, Lyse Mensynck, kosteres, Hadewich van Heyden, kelnerin, en de „Jungfern“ in het Jungfernklooster in Coesvelde (Marienborn) geven aan Alheide van Besten (van Graesdorp), weduwe Rotgers van Besten, het terugkooprecht van een rente, die Johan van Emete, burgman uit het Huis Dülmen, die Didericke Pykenbroke uit Lodelynck en Hartmanninck, verkocht had.

Zegel van het Konvent.

Bron, Staatsarchief Münster, gezamenlijk archief van Landsberg-Velen (Dep.) / Dülmen

 

Oorkonde 17-4-1483 (vrije vertaling uit het Duits)

Na dat er tussen Herman van Velen de jonge en zijn vrouw Aelheyde van Graestorpe enerzijds, en Johan van Besten anderzijds, wegens de goeden van de overleden Rotgers van Besten onenigheid ontstaan was, wordt nu een vergelijk gesloten, waardoor het echtpaar de goeden voor 8 jaar behouden zullen en 70 gouden gulden aan de Kanoniker van de Ouden Dom te Münster versijnsen.

Vermiddelers : Herman ton Hove, Rechter te Coisfelde, Johan ton Hove, Rechter te Dulmen.

Vermerk : op de rugzijde gerechterlijke bekendmaking van het vergelijk door de Rechter Herman van den Hove te Coesfeld.

Getuigen : Hinrik Valke Maisson, Mathias de Sasse, Johan van den Hoeve, Rechters te Dulmen.

Bron, Staatsarchief Münster, gezamenlijk archief van Landsberg-Velen (Dep.) / Dülmen

 

Oorkonde 30.7.1498

Vor Ortwyn Raven, Gograf zum Honborne von wegen des Bischofs von Munster, bekunden Herman van Velen und Ehefrau Aelheyd (van Grasdorf), daß sie von wegen der Erbteilung dem Joeste van Besten, Sohn + Rotgers van Besten und der genannten Aelheyd, 300 rh. Goldg. schulden, unter Verpfändung aller Güter, die + Rotger van Besten früher von dem Ritter Everharde van Keppel gekauft hatte, gelegen auf dem Haus und im Ksp. Dülmen. Z: Gerd Schulte to Ramsdorpe, Herman Rauwert. Siegelank. des Gografen und Hermans von Velen.

Quelle: Urkunde Staatsarchiv Münster, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.) / Dülmen

 

Oorkonde 24.3.1506

Johan van Besten to Zyten bekundet, daß er von seiner Schwägerin, Ehefrau Hermans van Velen (Aelheyde van Graestorpe), einen Wiederkauf auf das Gut ten Bultesberge und auf das Gut ten Lindov, von Rotger van Dipenbroick versiegelt, und eine Papierurkunde betr. den Zehnt zu Seperade von Diderick Wulve empfangen habe.

Quelle: Urkunde Staatsarchiv Münster, Bestand Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.)/ Dülmen

 

Terug naar vorig blad