Herman van Munster x Margaretha van Grasdorp

 

 

Mattheus van grasdorff, overleden na 5 mei 1526 en vóór 11 mei 1531, trouwde Styne van Be(e)sten gezegd van Bessaten, geboren vóór 1482 en overleden kort vóór 30 augustus 1533, dochter van Wessel van Be(e)sten gezegd van Bessaten, anders genaamd “de Paep”.

 

Waarvan (X-1) dochter Margaretha van grasdorf, zij zou geboren zijn omstreeks 1500/1510 en + na 21 januari 1587, een eerste keer gehuwd vóór 30 augustus 1533 met Herman van Munster, Ruinen ° circa 1485 en + na 1564, rentmeester van Dinxperlo 1527, zoon van Hendrik van Munster + 1510, heer van Ruinen, en van Agnes de Vos van Steenwijk, waarvan 4 kinderen :
1- Roelof van Munster, drost van Drenthe.
2- Berend, heer van Meinhövel.
3- Elisabeth van Munster, trouwt Johan von Droste zu Vischering.
4- Herman van Munster trouwt Margaretha van Grasdorp

 

Margaretha trouwde een tweede keer met Arend van Dulmen, + na 21 januari 1587.

(Akte van overdracht door Joost Polman, mede namens zijn broers en zusters, aan Hendrik van Munster, heer van Ruinen, van landerijen behorend tot het erve Nijenhave te Ruinen (Bron, Drents Archief, charter 1617)

 

Na de dood van haar moeder “Stijne” wordt Margrete van Grasdorp (dochter van Matheus en Stijne), vrouw van Herman van Munster, op 30 augustus 1533 met deze goederen beleend [4].

 

[4] RAO,Overijsselse rekeningen 227 stuk 1 p. 89-90

 

Kinderen uit het eerste huwelijk Herman van Munster x Margaretha van Grasdorp : 6

1-Agnes van Munster (overleden voor 31.5.1635)

2-Hendrik van Munster ten Nijenhuis, 1538-1587, trouwt Sophia Schaeps.

3-Elsabe van Munster

(Elsabe trouwde in 1576 met Johan II van Dedem. Hij is een zoon van Coenraad van Dedem en Gerberich van Heyden).

4-Trude van Munster

5-Joost van Munster

6-Wessel van Munster (Wessel van Munster ten Nijenhuis, vermeld 1575-1577, trouwt Anna van Groothaus (groothuuse). Hun zoon Herman van Munster ten Nijenhuis trouwt Agnes van den Clooster, dochter van Reint van den Clooster tot de Havixhorst en Mechtelt van Ensse. Daaruit komt voort een zoon Rein(ol)t van Munster ter Havixhorst, die in 1658 de Havixhorst verkoopt.(Bron, Drents Archief)

 

”Wir Heinrich van Munster unnd Joest vann Munster gebroeder beckenn krafs dusses, das wir den negest volgenden dach, als wir unseren zwager Arend van Dullman und seiner huisfrawen unser gelepter moedder, den verdrachs breff den twinticihsten decembris anno achtzich vive opgericht aver antwocdet hebben, als Mumberes van unser salighe suster van Dedems kinder, alsulche vertich daler so in denselben verdrages breff genominert staen untfangen hebben, der wir gebroderen van Munster vscr. weghe gemelter kinderen van Dedems unns guider betalinge bedancken, des to warer Oerkunde hebben wir Mumberen vsz unsen namen mit egaler handt hirunde geschreven, actum den 21 sten Januarij Anno 87"
(w.g.) Hynryck van Munster Joest van Munster in dorso: quitantie der 40 daler zo za. Johan van Dedems kinder vermoge des verdragers ontfanghen.
(Bron : Mr. A. baron van Dedem, Registers van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsen Regt en Geschiedenis. Kampen 1913. inv. 59o).Deze zonen van Herman van Munster geven aan dat hun moeder opnieuw gehuwd is met Arend van Dulmen en hun zuster (Elsabe) gehuwd is met Johan van Dedem. " unser salighe suster van Dedems kinder"
( Bron : Familienkundlichen Notitzen door Hermann Siegfried von Münster 1981).

 

Op 1 mei 1575 verkopen Heinrich, Wessel en Joest van Munster, gebroederen, Wullem Raessoeren en Johan van Deernen (volgens zegelrandschrift: van Dedem ), hun “swagers", een huis met land te Ruinen aan de Oosterstraat gelegen, zoals hun is aangeërfd; allen zegelen de transportacte.
Bron : Huisarchief  Farmsum , register 520 (het huis was niet te Groningen gelegen, zoals de regestenlïjst aangeeft). J. Westra van Holthe, De Ridderschap van Drenthe, Assen 1950, p. 45 noot 7, wijst op het randschrift van Dedem "voor het zegel van Johan van Deernen” aan dit stuk.

 

 

 

 

 

 

Terug naar vorig blad